Call us

Algemene voorwaarden

1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten en de door ons gepresteerde diensten..

2. a. Alle betalingen geschieden op de op onze naam staande bankrekeningen/Paypal.

b. De kosten van betaling en invordering zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zijn voor rekening van de koper.

c. Onze facturen zijn te betalen 15 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.

d. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

e. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3. a. De in facturen en offerten vermelde prijzen luiden in Euro en zijn vrijblijvend.

b.Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

4. a. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk volgens de voorhanden voorraden, verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd.

b. Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten zolang de omstandigheden voortduren of de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de kliënt beëindigen.

c. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

d. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

e. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

5. a. De koper draagt het risico van de bestelde goederen vanaf het ogenblik waarop deze hem worden overhandigd in onze magazijnen of, in geval van verzending, vanaf het ogenblik waarop het vervoer aanvangt.

b. Behoudens de verplichting tot vervanging of herstel, zoals voorzien, zijn wij niet gehouden tot enigerlei verplichting of schadevergoeding.

6. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen ons binnen de 8 dagen te worden gemeld.

7. Tenzij anders overeengekomen, behouden wij de eigendom van de door ons verkochte goederen totdat wij volledige betaling hebben ontvangen.

8. a. Flexious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

b. Het platform van Flexious bevat ook bestanden, teksten of beedmateriaal die beheerd worden door derden. Flexious controleert de informatie die onze klanten via ons platform opladen op hun website of webshop niet. Flexious kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

9. Geen enkele wijziging van onze voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij dat ze schriftelijk bevestigd en ondertekend worden door de partij die hierdoor zal gebonden zijn. Geen enkele wijziging zal kunnen als aanvaard beschouwd worden door de eenvoudige ontvangstbevestiging of de aanvaarding van bestelformulieren, die anders luidende voorwaarden vermelden.


Flexious CommV behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig achten.Interessante links

Up to date!

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.
chat met ons
messenger bericht sturenvoeg ons toe op WhatsAppBel ons opStuur ons snel een emailtje


© 2022 Flexious.  All rights reserved. Privacy - Algemene voorwaarden


edit afsluiten